Contact

Algemene voorwaarden levering diensten

 

Arjen van der Wal – Mens & organisatie ontwikkeling, gevestigd te Joppe

KvK nummer 82770263.

 

Artikel 1: Definities

 

1.1       Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, Opdrachtgever, verbindt interim management, HR taken, training en/of coaching (diensten) te (doen) verrichten.

1.2       Werkzaamheden: de opdracht tot het tijdelijk vervullen van taken als organisatieadvies, interim HR, training en coaching met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

1.3          Dienst: de opdracht tot het tijdelijk verrichten van (advies)werkzaamheden.

1.4       Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van diensten.

1.5       Opdrachtnemer: de (rechts-)persoon die de opdracht als bedoeld in artikel 1.2 bij Opdrachtgever uitvoert. 

1.6          Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

1.7       Contractperiode: de in de door partijen getekende overeenkomst van opdracht overeen gekomen duur van de opdracht.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

 

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door Opdrachtnemer leveren van diensten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2       De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3       Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door ondertekening van Partijen van de overeenkomst van opdracht, dan wel door de fysieke aanvang van de overeengekomen werkzaamheden. De overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging omvat tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en toepasselijke vergoedingen. De in de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging genoemde verwachte looptijden en inzet zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd.

 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 

3.1       De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door of vanwege Opdrachtnemer.

3.2       Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden.

3.3       Opdrachtgever legt aan Opdrachtnemer geen handelingen op die in strijd zijn met het  geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.

3.4       Opdrachtnemer is pas dan bevoegd Opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat en in zover de bevoegdheden / procuratie zijn geregeld zoals vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. 

3.5       Opdrachtnemer dient, voordat uitbesteding of inhuur van derden voor zakelijke dienstverlening tot stand komt, daartoe toestemming te hebben verkregen van de Opdrachtgever,

3.6       Opdrachtnemer zal periodiek mondeling of schriftelijk aan Opdrachtgever rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen, tenzij anders is overeengekomen.

3.7         Overleg zal tenminste gevoerd worden als:

– Er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht;

– Er opdracht aan opdrachtnemer wordt gegeven werkzaamheden uit te voeren voor een andere organisatie dan die van Opdrachtgever;

– Indien een verschil van mening wordt geconstateerd met Opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer.

3.8       Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever wanneer door welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

3.9       Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 4: Verlenging en beëindiging

 

4.1       Overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij Partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.

4.2       Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand indien zij daarover overeenstemming hebben verkregen. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.

4.3       In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen Partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

  1. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
  3. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;
  4. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.

 

  • Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in het vorige lid

genoemde redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

  • Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en

zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van in de opdracht en deze leveringsvoorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de nalatige partij, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

 

Artikel 5: Verzetten van afspraken

 

5.1       Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

5.2        Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen

5.3        Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 

6.1       Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.

6.2       Indien de partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3       Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

Artikel 7: Vergoedingen

 

7.1       De vergoeding voor de Opdrachtnemer wordt berekend door het door hem overeengekomen uurtarief te vermenigvuldigen met het aantal uren dat is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven luiden exclusief omzetbelasting, reis- en verblijf- en onkostenvergoedingen.

7.2 Reiskosten en overige kosten die in opdracht van Opdrachtgever worden gemaakt, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. Verblijf- en eventuele andere kosten worden door de Opdrachtgever voldaan op declaratiebasis.

  • Onverminderd het bepaalde dit artikel is Opdrachtnemer gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aan te passen volgens het CPI consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2000=100), zoals gepubliceerd door het CBS, gebaseerd op de jaar-op-jaar methode.

 

7.4 Opdrachtnemer houdt voor de opdracht per week een tijdverantwoording bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.

7.5 Opdrachtnemer declareert aan Opdrachtgever maandelijks achteraf, binnen vijf

werkdagen na afloop van de betreffende maand, met vermelding van eventueel opdrachtnummer, aangevuld met de bovengenoemde tijdverantwoording en reis- en onkostendeclaraties, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 8: Betaling

 

8.1       Betaling van de vergoeding geschiedt op basis van maandelijkse facturering, tenzij anders overeengekomen.

8.2       Betaling door de Opdrachtgever dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij een afwijkende termijn wordt overeengekomen in de overeenkomst van opdracht. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3       Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

8.4       In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

8.5       Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. 

 

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de verschuldigde som met een minimum van € 250,00. Indien de Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

8.6       Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeld de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 

9.1       Opdrachtnemer voert de overeengekomen opdracht naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht, uit. 

 

9.2       Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

9.3       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

9.4       Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Opdrachtnemer. 

 

9.5       De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer – onverminderd het bepaalde in lid 9.4 is te allen tijde beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

9.6       In afwijking van hetgeen in vorige lid is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 

9.7       Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 

9.8       Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de in verband met de onderhavige overeenkomst op haar rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belastingwetgeving. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken ter zake.

Artikel 10: Overmacht

 

10.1     Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn o.a.: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of het overlijden van Opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

 

10.2     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

10.3     Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld aan de andere partij.

 

10.4     Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Opdrachtnemer. 

 

10.5     Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11: Geheimhouding

 

11.1     Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

11.2     Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Artikel 12: (Intellectueel) eigendom

 

12.1     Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (geheimhouding) behoudt Opdrachtnemer zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Opdrachtnemer zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege hem waren ontwikkeld.

 

12.2     Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of het ter kennis brengen aan derden.

 

12.3     Opdrachtnemer behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

Artikel 13: Onderzoek en reclames

 

13.1     Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 5 werkdagen dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

 

13.2     Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

 

13.3     Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 14: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

 

14.1     Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 

14.2     Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen nog van kracht blijven.

 

14.3     Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

14.4     Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

14.5     Partijen komen ten aanzien van geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, overeen deze geschillen te behandelen overeenkomstig het Nederlands Arbitrage Instituut. Indien met betrekking tot deze geschillen door partijen geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig dat Reglement, zullen deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft. 

 

14.7     Deze algemene voorwaarden treden in werking op 5 mei 2021 en vervangen daarmee alle eerdere Algemene Voorwaarden van Opdrachtnemer.

 

Neem contact op

Via onderstaand contactformulier kunt u makkelijk in contact met ons komen! Vraag naar de mogelijkheden en wij zullen snel met u in contact komen.

6 + 9 =